โอน Reach ระหว่างกัน

การโอน Reach ระหว่างกัน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานระบบ กรุณาดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ทางระบบไม่รับผิดชอบกับความผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น